S

SPADE GIAPPONESI: Katana, Wakizashi e Tanto
 • Nome oggetto (kanji): 刀
 • Nome oggetto (romaji): Katana
 • Epoca: Shinto, Manji, 1660
 • Nagasa: 65,5 cm
 • Sori: 0,6 cm
 • Moto-haba: 3,3 cm
 • Saki-haba: 2,5 cm
 • Moto-kasane: 0,7 cm
 • Saki-kasane: 0,6 cm
 • Mei: Hizen no ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni - 肥前住播磨大掾藤原忠國
 • Montatura: Koshirae stile Hizen

Descrizione: Katana del periodo Shinto, epoca Manji, 1660, della Tadayoshi di Hizen a firma Hizen no ju Harima Daijo Fujiwara Tadakuni. Sugata shinogi zukuri, iori mune, o kissaki. Hada itame mista a mokume e konuka hada. Hamon notare midare in ko nie deki, con kinsuji, ashi, saka ashi e yo. Boshi ko maru, kaeri fukai. Il nakago suriage, iriyama gata, sujikai yasurime. Koshirae handachi in stile Hizen con tsuba decorata in oro. Fuchi, kashira e sayajiri decorati con libellule in oro. Menuki in shakudo a tema Ebisu.
 • Nome oggetto (kanji): 短刀
 • Nome oggetto (romaji): Tanto
 • Epoca: Shinto, Edo jidai
 • Nagasa: 38,9 cm
 • Sori: 0,9 cm
 • Moto-haba: 3,3 cm
 • Saki-haba: 2,6 cm
 • Moto-kasane: 0,6 cm
 • Saki-kasane: 0,5 cm
 • Mei: mumei, scuola Owari, Mino Seki
 • Montatura: tanto koshirae

Descrizione: Tanto (sunnobi) del periodo Shinto della scuola Owari, Mino Seki. Sugata hira zukuri, torii zori, iori mune. La hada mokume misto a itame nagare con masame nello shinogiji, con ji nie, chikei e shirake. Lo hamon gunome choji midare misto a yahazu in nie deki, con aranie, nioi, tobiyaki e habuchi luminoso. Boshi notare komi, kaeri yoru. Nakago ubu, o sujikai yasurime, iriyama gata kurijiri, tre mekugi ana. Horimono koshi bi, marudome goma ashi. Il koshirae un tanto koshirae con tsuba della scuola kaneie, fuchi e kashira in argento a tema floreale in coppia con kozuka e kurikata, kogai in shakudo separabile a guisa di ashi, kogatana con bonji, menuki in shakudo con decorazioni a tema naturalistico in oro e argento. La lama stata restaurata a febbraio 2021
 • Nome oggetto (kanji): 刀
 • Nome oggetto (romaji): Katana
 • Epoca: Shinshinto, Tenpo, 1830
 • Nagasa: 70,4 cm
 • Sori: 2,0 cm
 • Moto-haba: 3,1 cm
 • Saki-haba: 2,0 cm
 • Moto-kasane: 0,6 cm
 • Saki-kasane: 0,4 cm
 • Mei: Nankai Taro Tomotaka
 • Montatura: Koshirae buke tsukuri e shirasaya
 • Certificato: Togishi

Descrizione: Katana del periodo Shinshinto, epoca Tenpo, 1830, della scuola Awataguchi, Yamashiro. Sugata shinogi zukuri, koshi zori, chu kissaki. Hada itame mista a mokume e masame nello shinogi. Hamon suguha misto a notare midare in ko nie deki e nioi, con sunagashi, kinsuji e kuichigaiba. Boshi suguha con sunagashi con kaeri fukai. Il nakago ubu, kurijiri, kiri yasurime. La lama ha doppia montatura, koshirae e shirasaya. La lama dotata di certificato del politure.
 • Nome oggetto (kanji): 刀
 • Nome oggetto (romaji): Katana
 • Epoca: Shinto, Kanbun 1660
 • Nagasa: 67,4 cm
 • Sori: 0,9 cm
 • Moto-haba: 3,0 cm
 • Saki-haba: 2,0 cm
 • Moto-kasane: 0,8 cm
 • Saki-kasane: 0,5 cm
 • Mei: Bizen no kuni ju Osafune
 • Montatura: Koshirae buke tsukuri
 • Certificato: Togishi

Descrizione: Katana del periodo Shinto,epoca Kanbun, 1660 della tradizione Mino. Sugata shinogi zukuri, torii zori, chu kissaki. Hada itame mista a mokume con masame nello shinogi. Hamon suguha in nioi deki e ko nie con togari nel monouchi. Boshi suguha con kaeri fukai. Il nakago suriage ichimonji, kiri yasurime. Sono presenti kirikomi, segni di battaglia, nello shinogi e nel monouchi. La lama montata in koshirae, dotata di certificato del politure.


 • Nome oggetto (kanji): 脇差
 • Nome oggetto (romaji): Wakizashi
 • Epoca: Koto, Momoyama jidai
 • Nagasa: 48,8 cm
 • Sori: 0,9 cm
 • Moto-haba: 2,7 cm
 • Saki-haba: 1,8 cm
 • Moto-kasane: 0,6 cm
 • Saki-kasane: 0,4 cm
 • Mei: Gassan
 • Montatura: Koshirae buke tsukuri

Descrizione: wakizashi del periodo Momoyama, Koto, con sugata shinogi zukuri, tendente al koshi zori e chu kissaki. La hada in stile Gassan, masame misto a itame con piccoli mokume. Lo hamon suguha in nioi deki, con nijuba e uchinoke. Boshi suguha con kaeri breve. Il nakago ubu, kurijiri, katte sagari yasurime. La lama montata in koshirae buke tsukuri con habaki in oro a tema floreale.


 • Nome oggetto (kanji): 脇差
 • Nome oggetto (romaji): Wakizashi
 • Epoca: Koto, Muromachi jidai
 • Nagasa: 45,2 cm
 • Sori: 1,1 cm
 • Moto-haba: 2,7 cm
 • Saki-haba: 1,9 cm
 • Moto-kasane: 0,6 cm
 • Saki-kasane: 0,4 cm
 • Mei: mumei (Yasutsune)
 • Montatura: Koshirae buke tsukuri
 • Certificato: T.K.K.

Descrizione: wakizashi del periodo Muromachi, Koto, con sugata shinogi zukuri, torii zori e chu kissaki. La hada sottile in itame misto a mokume. Lo hamon gunome midare in nie deki, con koshi no hiraita midare nel monouchi. Boshi ko suguha con kaeri breve. Il nakago ubu, kurijiri. La lama montata in koshirae buke tsukuri con kozuka scuola Goto a tema naturalistico.


 • Nome oggetto (kanji): 脇差
 • Nome oggetto (romaji): Wakizashi
 • Epoca: Shinto, inizio 1600
 • Nagasa: 54,2 cm
 • Sori: 1,9 cm
 • Moto-haba: 2,8 cm
 • Saki-haba: 1,9 cm
 • Moto-kasane: 0,8 cm
 • Saki-kasane: 0,5 cm
 • Mei: Shinano Daido
 • Montatura: Shirasaya

Descrizione: wakizashi del periodo Shinto, primi del 1600. Sugata shinogi zukuri, koshi zori e chu kissaki. La hada itame mista a mokume. Lo hamon un marcato gunome choji midare. Boshi kaen. Il nakago ubu, iriyamagata, katte agari yasurime..
 • Nome oggetto (kanji): 短刀
 • Nome oggetto (romaji): Tanto
 • Epoca: Shinshinto
 • Nagasa: 24,2 cm
 • Sori: 0,2 cm
 • Moto-haba: 2,1 cm
 • Saki-haba: 1,6 cm
 • Moto-kasane: 0,6 cm
 • Mei: Kunimitsu
 • Montatura: shirasaya

Descrizione: Tanto utsushi del periodo Shinshinto firmato Kunimitsu. Sugata kanmuriotoshi zukuri. Hada masame regolare e ben delineata. Hamon gunome suguha in nioi deki e ko nie brillanti. Nakago ichimonji.


Sakura Matsuri Antiquariato di Lorenzi Emiliano - Via delle Panche 134a, 50141, Firenze (IT)
P. I.V.A. 06264670487
Tutti i diritti, testuali, video e fotografici, sono riservati.